ВиК Ямбол - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка
Пряко договаряне: Предоставяне на охранителни услуги за обекти и имущество, собствени и предоставени за стопанисване, поддръжка и експлоатация на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 13.04.2021 14:54

"ВиК"ЕООД, гр.Ямбол публикува Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка с предмет:"Предоставяне на охранителни услуги за обекти и имущество, собствени и предоставени за стопанисване, подръжка и експлоатация на "ВиК"ЕООД, гр.Ямбол"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Обявлението.

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка
Договаряне без предварителна покана за участие: Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 23.02.2021 15:49

"ВиК"ЕООД, гр.Ямбол публикува Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка с предмет:"Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на"Електроразпределение ЮГ" ЕАД за обекти на "ВиК" ЕООД гр.Ямбол"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Обявлението

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка
Договаряне без предварителна покана за участие: Доставка на електрическа енергия по регулирани цени от краен снабдител за за обекти на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 22.02.2021 14:27

"ВиК"ЕООД, гр.Ямбол публикува Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка с предмет:"Доставка на електрическа енергия по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "ВиК"ЕООД, гр.Ямбол.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Обявлението

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка
Публично състезание: Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи, стоманени фланци, фланцови съединения, връзки тип “Жибо” и поцинковани фитинги за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 19.02.2021 11:52

"ВиК"ЕООД, гр.Ямбол публикува Обявление за приключване на Договор по обществена поръчка с предмет: "Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи, стоманени фланци, фланцови съединения, връзки тип “Жибо” и поцинковани фитинги за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол" с

Мат ООД; Лемекон АД и ЕТ"Боккси - Константин Костов"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Обявленията.

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 04.02.2021 14:22

"ВиК"ЕООД, гр.Ямбол публикува Обявление за приключване на Договор по обществена поръчка с предмет:"Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "ВиК"ЕООД гр.Ямбол"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Обявлението за приключване на Договор.

Допълнително споразумение №1 от 25.01.2021г
Пряко договаряне: Предоставяне на охранителни услуги за обекти и имущество, собствени и предоставени за стопанисване, поддръжка и експлоатация на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 04.02.2021 13:44

"ВиК"ЕООД, гр.Ямбол публикува Допълнително споразумение №1 от 25.01.2021г към договор №8 от 03.04.2020г.по обществена поръчка с предмет:"Предоставяне на охранителни услуги за обекти и имущество, собствени и предоставени за стопанисване, подръжка и експлоатация на "ВиК"ЕООД, гр.Ямбол"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Допълнителното споразумение.

Обявление за изменение
Пряко договаряне: Предоставяне на охранителни услуги за обекти и имущество, собствени и предоставени за стопанисване, поддръжка и експлоатация на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 04.02.2021 13:39

"ВиК"ЕООД, гр.Ямбол публикува Обявление за изменение по обществена поръчка с предмет:Предоставяне на охранителни услуги за обекти и имущество, собствени и предоставени за стопанисване, поддръжка и експлоатация на "ВиК"ЕООД гр.Ямбол.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Обявлението за изменение

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка
Публично състезание: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби досие
ВиК Ямбол / 25.01.2021 11:18

"ВиК"ЕООД, гр.Ямбол публикува Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка с НБИ Консорциум ООД по Обособена позиция №1 и Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка с Панайот Пейчев ЕООД по Обособена позиция №2 и №3 с предмет: "Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Обявленията за приключване на Договор за обществена поръчка.

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 24.11.2020 14:33

"ВиК"ЕООД, гр.Ямбол публикува  Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка с Изпълнител - "Технострой - Инженеринг 99"АД по обществена поръчка с предмет:"Доставка на инертни материали (фракция)за нуждите на "В и К"ЕООД, гр.Ямбол".

 

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Обявлението.

Договор № ПР - Д - 12 от 30.10.2020г.
Публично състезание: Консултантска услуга за оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – Жълта книга за обекти, включени в проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 10.11.2020 09:03

"ВиК"ЕООД, гр.Ямбол публикува Договор №ПР-Д-12 от 30.10.2020г. с изпълнител по обществена поръчка с предмет:"Консултантска услуга за оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – Жълта книга за обекти, включени в проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол"

 

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Договора и приложенията към него.

12345678910...>>Намерени са 365 записа