Досие №153 на процедура "Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на «ВиК» ЕООД гр. Ямбол"
Договор №31 от 12.10.2020г и Договор №32 от 12.10.2020г
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на «ВиК» ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 19.10.2020 11:50

"ВиК"ЕООД гр.Ямбол публикува Договор с изпълнителя по обществена поръчка с предмет:"Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр.Ямбол" по обособени позиции:

Обособена позиция №1:"Доставка на инертни материали (фракция) за райони Ямбол, Стралджа и Тунджа''

Обособена позиция №2:"Доставка на инертни материали (фракция) за райони Елхово и Болярово".

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Договорите и приложенията към него.

 

 

 

 

 

 

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на «ВиК» ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 19.10.2020 11:43

"Вик"ЕООД гр.Ямбол публикува Обявление за възложена поръчка - комунални услуги по обществена поръчка с предмет:"Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр.Ямбол"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Обявлението

 

 

 

 

Решение №25 от 31.08.2020г за определяне на изпълнител
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на «ВиК» ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 01.09.2020 09:55

"ВиК"ЕООД гр.Ямбол публикува Решение №25 от 31.08.2020г за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет:"Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на "ВиК"ЕООД гр.Ямбол"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Решението.

Протоколи
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на «ВиК» ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 01.09.2020 09:47

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува протоколи от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на «ВиК» ЕООД гр. Ямбол”

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протоколите.

Съобщение за отваряне на ценови предложения
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на «ВиК» ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 18.08.2020 15:23

Уважаеми дами и господа, На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че на 21.08.2020г от 11:00 часа в сградата на "ВиК"ЕООД гр.Ямбол, ул."Д-р П.Брънеков"№20 ще се отворят пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри"на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.При отварянето имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на «ВиК» ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 06.08.2020 14:30

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол публикува Протокол №1 от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на "ВиК"ЕООД гр.Ямбол

На настоящата  страница се предоставя пълен достъп до Протокола.

 

Докуметация
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на «ВиК» ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 12.06.2020 17:25

Откриване на процедура Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на «ВиК» ЕООД гр. Ямбол

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на «ВиК» ЕООД гр. Ямбол”:

Обособена позиция 1 - Доставка на инертни материали (фракция) за райони Ямбол, Стралджа и Тунджа;
Обособена позиция 2 - Доставка на инертни материали (фракция) за райони Елхово и Болярово;

Процедурата е открита с Решение № 19 от 12.06.2020г.

Срок за подаване на оферти:23.07.2020г. 17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Обявление за поръчка - комунални услуги
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на «ВиК» ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 12.06.2020 17:24

Откриване на процедура Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на «ВиК» ЕООД гр. Ямбол

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на «ВиК» ЕООД гр. Ямбол”:

Обособена позиция 1 - Доставка на инертни материали (фракция) за райони Ямбол, Стралджа и Тунджа;
Обособена позиция 2 - Доставка на инертни материали (фракция) за райони Елхово и Болярово;

Процедурата е открита с Решение № 19 от 12.06.2020г.

Срок за подаване на оферти:23.07.2020г. 17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ОБЯВЛЕНИЕТО

Решение № 19 от 12.06.2020г. за открване на процедура
Публично състезание: Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на «ВиК» ЕООД гр. Ямбол досие
ВиК Ямбол / 12.06.2020 17:23

Откриване на процедура Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на «ВиК» ЕООД гр. Ямбол

"ВиК" ЕООД гр. Ямбол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на «ВиК» ЕООД гр. Ямбол”:

  • Обособена позиция 1 - Доставка на инертни материали (фракция) за райони Ямбол, Стралджа и Тунджа;
  • Обособена позиция 2 - Доставка на инертни материали (фракция) за райони Елхово и Болярово;

Процедурата е открита с Решение № 19 от 12.06.2020г.

Срок за подаване на оферти:23.07.2020г. 17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Намерени са 9 записа